Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller då Entreo Entreprenad AB tillhandahåller tjänster till en konsument. De tjänster som Entreo Entreprenad AB tillhandahåller är målningsarbete, snickeriarbete, elarbete, golvarbete, plattsättningsarbete och VVS-­‐arbete. Tjänsten specificeras i avtal mellan kund och Entreo Entreprenad (”Offert”). Offert/avtal är subsidiärt till våra allmänna villkor. De allmänna villkoren kompletteras av text återfunnen på www.Entreo.se samt den text som återfinns i offert. Avtalet ska anses ingånget när Entreo Entreprenad AB skriftligen eller muntligen har fått en bekräftelse av kundens beställning.

Entreo Entreprenad tillhandahåller tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i överenskommelse med offert. Entreo Entreprenad har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt offert om så krävs. Genom godkännande av den givna offerten till kund godkänner kunden de övriga villkor som återfinns nedan i detta dokument. Hänvisning till detta dokument återfinns i den givna offerten. Det är av vikt att kunden förstår att när den givna offerten godkänns har kunden samtyckt till en offert med beräknade priser och ej fasta priser.

I offert anges och återfinns information att mot privatpersoner ges arbetskostnad inklusive moms och efter ROT-­‐avdrag och offert mot företag eller bostadsrättsföreningar ges priser exklusive moms. Kund måste med dessa villkor själva be om priserna före ROT-­‐ avdrag. Detta innebär att Entreo Entreprenad har, enligt de regelverk som finns i Sverige, möjlighet att röra sig i femton procent över beräknad arbetskostnad utan att meddela kunden om kunden är privatperson. De femton procentenheter är beräknat på offertens totala värde gällande arbetskostnader och avser endast de åtaganden som finns specificerade i kundens offert. Dessa femton procentenheter innefattar endast privatpersoner och ej bostadsrättsföreningar eller företag. Ett projekt kan heller inte bli lägre än max femton procent i arbetskostnad från den beräknade offerten. Gällande ROT-­‐avdrag följer Entreo Entrepenad AB de regelverk och bestämmelser givna av Skatteverket.

Entreo Entreprenad AB utgår från Skatteverkets regler den dag offert sammanställs.

Uppskattning av materialkostnader kan ges av projektansvarig men det är viktigt att förstå att kostnaden endast är en uppskattning. Detta på grund av att material finns i ett flertal prisklasser och typer och att kund kan komma att önska en viss typ av märke på dennes material. Därför kan materialkostnaderna överstiga femton procent utan att projektansvarig meddelar kund detta. Om fastpris materialkostnad ges framgår det i given offert. Genom godkännande av offert godkänner kund att Entreo Entreprenad AB har rätt att hyra in det eller de verktyg som krävs för utförande av diverse arbetsuppgifter. Kunden godkänner även att detta är en kostnad som Entreo Entreprenad AB har rätt att ålägga kunden. Exempel sådana kostnader är bland annat hyrkostnad av bilningshammare vid badrumsrenoveringar, hyrkostnad av speciellt utformad stege vid speciella målningsarbeten eller liknande.

Om offert skrivs och godkänns av kund utan att ett kundbesök har genomförts av någon av företagets projektledare så har företaget rätt att justera offerten vid projektstart. Detta det endast går att ge uppskattningar på det beskrivet och det finns risk för regleringar i vad för åtgärder som krävs när projektledare kommer till arbetsplatsen. Vilken typ av justering i arbetskostnad, materialkostnad som genomförs varierar från projekt till projekt.

Kund förstår, genom godkännande av detta dokument, att om ÄTA-­‐arbeten (ändringar/tilläggsarbeten) genomförs så blir även arbetskostnaden och materialkostnaden högre samt arbetstiden längre. Ett exempel på ÄTA-­‐arbete är exempelvis om det i offert anges att två x strykningar men det krävs en tredje strykning för ett fullvärdigt resultat ses den tredje strykningen som ett ÄTA-­‐arbete. Genom godkännande av offert godkänner kund även att denne förstått samtliga tillkommande kostnader som finns specificerade på offerten. Direkta ändringar eller tilläggsarbeten som kund gör till hantverkare betraktas omgående som ett ÄTA-­‐arbete och debiteras enligt företagets timdebitering. Entreo Entreprenad AB ser därmed helst att ändringar och tillägg genomförs till projektledare. Om det har givits en offert som benämns som ”fast pris” så är detta specificerat på endast det genomförande i den skriva offerten. Om kunden därefter väljer att göra ÄTA-­‐arbeten så är det viktigt att förstå att detta kommer faktureras utöver den kallade fast pris-­‐offerten och att samtliga arbeten av ÄTA-­‐karaktär ej ges i form av fast pris. Kund godkänner genom dessa villkor även att ett ÄTA-­‐tillägg kan ske genom muntlig överenskommelse, per sms eller per mail. En muntlig överenskommelse accepteras som tillägg samma vis som en skriftlig överenskommelse. Om projektansvarige informerar om ett eller flera tilläggsarbeten men inte ger någon prisuppskattning så godkänner kund att dessa debiteras per arbetstimme. Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden, oavsett tilläggets storlek.

Debitering av målningsarbete, snickeriarbete, plattsättningsarbete, golvarbete som ej har fasta kvadratmeterpriser sker efter hantverkarnas projektlogg vilket är en specifik text som även återfinns i kundens givna offert. Det innebär att vid sammanställning av faktura är det denna projektlogg som företaget utgår från. Eventuella anmärkningar på projektlogg skall framföras till projektledare per mail eller per sms senast två dagar efter det att arbetets tid och genomförande antecknats i den projektlogg som återfinns på arbetsplatsen. Denna projektlogg förs även i digital form av företagets administration. Elektriker och rörmokare för egna loggar digitalt som ej återfinns på arbetsplatsen. Önskas information om elektriker och/eller rörmokares nedlagda arbetstid under projektets gång innan projektavslut så är ansvaret kundens att be ansvarig projektledare om den arbetstiden.

Slutbesiktning föreslås av Entreo Entreprenad AB vid större projekt och är ej något som nödvändigtvis krävs vid mindre projekt. Vid mindre projekt genomför ansvarig projektledare en slutbesiktning egen hand. Vad som klassas som ett större projekt och mindre projekt avgörs av projektledare. En slutbesiktning genomförs om kund önskar det tillsammans med ansvarig projektledare. Om kund önskar slutbesiktning genomförd av extern firma med tillhörande besiktningsman så tillfaller kostnaden kunden. Vid en besiktning av extern firma krävs det att en representant från Entreo Entreprenad AB närvarar. Genom godkännande av offert godkänner kund att eventuella besiktningsanmärkningar ej ger kund rätt att hålla inne på mer än tio procent av offertvärdet. Detta innebär att nittio procent av offertvärdet ska betalas innan den givna kundfakturan förfaller. Genom godkännande av offert och därmed godkännande av dessa allmänna villkor så godkänner kund en faktureringsavgift femtio kronor per faktura och med en dröjsmålsräntesats på tjugofyra procentenheter.

Fakturering kan ske på olika sätt och vilken faktureringsmodell som anpassas beslutas av Entreo Entreprenad AB och kan ej överklagas. När projektet betraktas av större karaktär så sker fakturering enligt någon av följande betalningsplaner; Faktura ett: Tjugofem procent delbetalning sker efter cirka tjugofem procent av arbetstiden. Dessa tjugofem procent innehåller cirka tjugofem procent av total beräknad arbetskostnad i grundoffert och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs.

Denna faktura benämns som delfaktura. Faktura två: Cirka tjugofem procent betalning sker efter cirka femtio procent a arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura tre: Cirka tjugofem procent betalning sker efter cirka sjuttiofem procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura fyra: Cirka tjugofem procent betalning sker efter hundra procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura fem: Eventuellt överstigande femton procent arbetskostnad. Eventuella ÄTA-­‐arbeten med tillhörande material faktureras separat. Eventuellt golvslipningsarbete, tröskelslipningsarbete och/eller golvläggningsarbete faktureras separat vid utfört arbete då detta generellt faktureras enligt fasta kvadratmeterpriser och/eller styckpriser. Material kan faktureras veckovis vilket i sådana fall specificeras i godkänd offert.

En annan typ av betalningsplan är följande; likt ovanstående betalningsplan men med färre delfakturor. Detta gäller vid mindre projekt som understiger två veckors total arbetstid. ÄTA-­‐arbeten kan faktureras separat när som helst under projektets gång. Detta beslut tas av Entreo Entreprenad:s administration. ÄTA-­‐arbeten kan i vissa fall inkluderas i delfakturor och/eller slutfaktura.

Kund kan efter given faktura önska att se en materialspecifikation. Dessa sammanställs efter Entreo Entreprenad AB:s egen mall och är den information som ges till kund.

Genom godkännande av dessa villkor har kund förstått att Entreo Entreprenad AB har ett påslag på femton procent på materialkostnad gentemot leverantörens listpriser.

Samtliga delfakturor innehåller tre alternativt fem dagar förfallodatum om faktura är ställd till privatperson. Samtliga delfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller tio dagar förfallodatum. Entreo Entrepenad AB besitter enligt svensk lagstiftning rätt att avbryta ett projekt om delfaktura ej betalas i tid av kund. Slutfakturor innehåller fem, alternativt tio dagar förfallodatum om faktura är ställd till privatperson vilket är ett beslut som fattas av Entreo Entreprenad AB. Slutfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller trettio dagar förfallodatum. Det belopp som kunden ska betala anges given faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges given faktura. Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges given faktura. Betalningen anses fullgjord när den är Entreo Entreprenad AB tillhanda. Fakturanummer ska anges på faktura. Om kunden inte fullgjort betalningen senast förfallodagen har Entreo Entreprenad AB rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

Genom godkännande av dessa villkor godkänner även kund att dröjsmålsränta baseras per dag. Vid eventuella tvister så accepterar kund att detta i avgörs i Stockholms Tingsrätt.

Vid vissa projekt kan avtal om vite skrivas. Du som kund accepterar att detta ter sig genom bestämmelser om att vite träder i kraft endast om det ej för kund möjligt att flytta in vid angivet datum och om det därigenom påverkar kunden ekonomiskt. Vite gäller ej om försening åläggs kunden såsom exempelvis material och/eller inredning beställt av kund eller tilläggsarbeten som påverkar arbetstiden. Vite når ett maxbelopp på tjugofem tusen kronor om inget annat avtalats. Vitesklausul skrivs i mall från

Entreo Entreprenad AB och ska signeras av behörig representant från Entreo Entreprenad AB.

Generellt ges två års garantier vid arbete utfört av Entreo Entreprenad AB. Garantier material ges endast om material är inköpt via Entreo Entreprenad AB och betalt till Entreo Entreprenad AB. Detta innebär att material inköpt direkt av kund från egenvald leverantör gäller ej Entreo Entreprenad AB:s garantier. Det finns exempel på när garantier ej gäller och detta kan vara; om kund får rekommenderat av projektledare och/eller hantverkare att sätta microlit i tak för att nå bästa resultat men kunden ändå väljer att genomföra en annan typ av åtgärd som kan betraktas som budgetlösning så gäller ej garanti två år. Ett annat exempel när garanti utgår är om renoveringsåtgärder innefattar att exempelvis en strömbrytare plockas bort och sätts tillbaka efter målningsarbete vilket leder till att strömbrytaren ej fungerar. Entreo Entrepenad AB ersätter endast strömbrytaren om den är nyare än fem år. Ytterligare ett exempel kan vara vid målning av en dörr eller ett fönster. kan ej Entreo Entreprenad AB garantera att dörr eller fönster ej sväller som resultat av målningsarbetet. Om kund därefter önskar åtgärd så betraktas det som ÄTA-­‐arbete och genomförs ej kostnadsfritt. Kunden accepterar att Entreo Entrepenad AB måste kunna frångå branschregler och fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver detta.

Detta kan till exempel vara lutning av fastighetens befintliga tak, väggar och golv eller handikappanpassade mått vid håltagningar genom bärande konstruktion. Detta gäller främst äldre fastigheter byggda tidigare än år 1950. Gällande golvslipningsarbete och pigmenteringar av golv så godkänner härmed kund att denne aldrig kan förvänta sig samma resultat som finns på bild eller prover hos leverantörer. Detta golv reagerar olika behandling och beroende på det befintliga golvets egenskaper, åldrande samt befintlig färg i träet gör att slutresultatet varierar. Entreo Entreprenad AB ämnar sträva efter ett sådant likt resultat som möjligt men kan aldrig garantera en hundraprocentig kopia av inspirationsbild eller liknande.

Allmänna villkor 2019-09-02 Entreo Entreprenad AB (559045-5381).

Svandammsvägen 43, 126 35 Hägersten

www.Entreo.se

BESÖK OSS

Svandammsvägen 43

126 35 Hägersten 

RING OSS

08-515 18 666

MAILA OSS

Info@entreo.se